DQ NO.1 - dragon quest fans club

 找回密碼
 加入成為夥伴
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 3907|回復: 0

[轉貼] 歷代 Windows Clients KMS Client Key (GVLK)、通用安裝金鑰整理

[複製鏈接]
發表於 2015-12-22 09:52:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下文章轉貼自:https://isite.tw/2015/08/20/13580

本文作為個人備份使用。


=====================================================================
本篇提供的序號為 Generic Volume Licensing Key (GVLKs) 與 Generic Installation Key (GIKs),僅能用做安裝使用,使用 GVLK 金鑰安裝之後的 Windows 副本可以透過合法的 KMS 伺服器進行啟用,使用 GIK 金鑰安裝的 Windows 副本則是需要在安裝後使用 slmgr 另外導入合法的產品金鑰才能進行啟用。

(GIK 金鑰只用於不提供大量授權模式因此無 GVLK 金鑰的版本)

Windows 10
發行日期:2015/07/29

Windows 版本        金鑰類別        通用安裝產品金鑰
Windows 10 Pro        GVLK        W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Pro N        GVLK        MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Enterprise        GVLK        NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise N        GVLK        DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Education        GVLK        NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N        GVLK        2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise LTSB (2015)        GVLK        WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise LTSB N (2015)        GVLK        2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 Home        GIK        YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
Windows 10 Home N        GIK        4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW
Windows 10 Home Single Language        GIK        BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
Windows 10 Pro        GIK        VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
Windows 10 Pro N        GIK        2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT
Windows 10 Home Country Specific        GIK        N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
Windows 10 Enterprise        GIK        XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
Windows 10 Enterprise N        GIK        WGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766F
Windows 10 Enterprise LTSB (2015)        GIK        FWN7H-PF93Q-4GGP8-M8RF3-MDWWW
Windows 10 Education        GIK        YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
Windows 10 Education N        GIK        84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H
Windows 8.1
發行日期:2013/10/17 (原版)、2014/04/08 (更新版)

Windows 版本        金鑰類別        通用安裝產品金鑰
Windows 8.1 Pro        GVLK        GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Pro N        GVLK        HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Enterprise        GVLK        MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N        GVLK        TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
Windows 8.1        GIK        334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Windows 8.1 N        GIK        6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89
Windows 8.1 ARM        GIK        NK2V7-9DWXG-KMTWQ-K9H9M-6VHPJ
Windows 8.1 Country Specific        GIK        TNH8J-KG84C-TRMG4-FFD7J-VH4WX
Windows 8.1 Single Language        GIK        Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC
Windows 8.1 Pro        GIK        XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
Windows 8.1 Pro with WMC        GIK        GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT
Windows 8.1 Pro N        GIK        JRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KC
Windows 8.1 Enterprise        GIK        FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
Windows 8.1 Enterprise N        GIK        NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW
Windows 8
發行日期:2012/10/26

Windows 版本        金鑰類別        通用安裝產品金鑰
Windows 8 Pro        GVLK        NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Pro N        GVLK        XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Enterprise        GVLK        32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N        GVLK        JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
Windows 8        GIK        FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3
Windows 8 N        GIK        VDKYM-JNKJ7-DC4X9-BT3QR-JHRDC
Windows 8 ARM        GIK        6D4CN-WMGRW-DG8M6-XX8W9-3RPT8
Windows 8 Country Specific        GIK        XYNVP-TW798-F8893-7B89K-8QHDK
Windows 8 Single Language        GIK        XBRND-QDJTG-CQJDB-7DRBW-RX6HB
Windows 8 Pro        GIK        XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH
Windows 8 Pro with WMC        GIK        RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW
Windows 8 Pro N        GIK        BHHD4-FKNK8-89X83-HTGM4-3C73G
Windows 8 Enterprise        GIK        8M9BN-YB7W9-YV3­VJ-7WMGG-MKH3V
Windows 8 Enterprise N        GIK        NCVKH-RB9D4-R86X8-GB8WG-4M2K6
Windows 7
發行日期:2009/10/23

Windows 版本        金鑰類別        通用安裝產品金鑰
Windows 7 Professional        GVLK        FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 Professional N        GVLK        MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 Professional E        GVLK        W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows 7 Enterprise        GVLK        33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 Enterprise N        GVLK        YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 Enterprise E        GVLK        C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
Windows 7 Starter        GIK        7Q28W-FT9PC-CMMYT-WHMY2-89M6G
Windows 7 Starter N        GIK        D4C3G-38HGY-HGQCV-QCWR8-97FFR
Windows 7 Starter E        GIK        BRQCV-K7HGQ-CKXP6-2XP7K-F233B
Windows 7 Home Basic        GIK        YGFVB-QTFXQ-3H233-PTWTJ-YRYRV
Windows 7 Home Basic N        GIK        MD83G-H98CG-DXPYQ-Q8GCR-HM8X2
Windows 7 Home Basic E        GIK        VTKM9-74GQY-K3W94-47DHV-FTXJY
Windows 7 Home Premium        GIK        RHPQ2-RMFJH-74XYM-BH4JX-XM76F
Windows 7 Home Premium N        GIK        D3PVQ-V7M4J-9Q9K3-GG4K3-F99JM
Windows 7 Home Premium E        GIK        76BRM-9Q4K3-QDJ48-FH4F3-9WT2R
Windows 7 Professional        GIK        HYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487
Windows 7 Professional N        GIK        BKFRB-RTCT3-9HW44-FX3X8-M48M6
Windows 7 Professional E        GIK        3YHKG-DVQ27-RYRBX-JMPVM-WG38T
Windows 7 Ultimate        GIK         D4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV
Windows  7 Ultimate N        GIK        HTJK6-DXX8T-TVCR6-KDG67-97J8Q
Windows 7 Ultimate E        GIK         TWMF7-M387V-XKW4Y-PVQQD-RK7C8
Windows 7 Enterprise        GIK        H7X92-3VPBB-Q799D-Y6JJ3-86WC6
Windows 7 Enterprise N        GIK        BQ4TH-BWRRY-424Y9-7PQX2-B4WBD
Windows 7 Enterprise E        GIK        H3V6Q-JKQJG-GKVK3-FDDRF-TCKVR
Windows Vista
發行日期:2007/01/30

Windows 版本        金鑰類別        通用安裝產品金鑰
Windows Vista Business        GVLK        YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
Windows Vista Business N        GVLK        HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
Windows Vista Enterprise        GVLK        VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
Windows Vista Enterprise N        GVLK        VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
Windows Vista Starter        GIK        X9PYV-YBQRV-9BXWV-TQDMK-QDWK4
Windows Vista Home Basic        GIK        RCG7P-TX42D-HM8FM-TCFCW-3V4VD
Windows Vista Home Basic N        GIK        HY2VV-XC6FF-MD6WV-FPYBQ-GFJBT
Windows Vista Home Premium        GIK        X9HTF-MKJQQ-XK376-TJ7T4-76PKF
Windows Vista Business        GIK        4D2XH-PRBMM-8Q22B-K8BM3-MRW4W
Windows Vista Business N        GIK        76884-QXFY2-6Q2WX-2QTQ8-QXX44
Windows Vista Ultimate        GIK        VMCB9-FDRV6-6CDQM-RV23K-RP8F7
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 加入成為夥伴

本版積分規則

Archiver|手機版|ぱふぱふ屋|DQ NO.1

GMT+8, 2019-6-16 04:29 , Processed in 0.064214 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表